[object HTMLBodyElement]
[object HTMLBodyElement]
[object HTMLBodyElement]
[object HTMLBodyElement]
[object HTMLBodyElement]


You must pre-register online to get customized running Bibs and T-Shirt.  These souvenirs will not be available for purchase on the event day. Please help us save time and volunteers on-site by pre-registering. All pre-registered runners will be guaranteed for their running gears (T-Shirt & Bibs), if order received by Friday, October 27, 2017 12:00 PM.


Registration Fee

Online registration to participate in this 5K/2K race is now closed. We will be honored to have your contribution (Donation or Sponsor) in rebuilding Barbundi village in Kavre, Nepal destroyed by devastating earthquake on April 25, 2015.
<a href="http://nepalgeorgia.org/store/#!/Donation/p/94377288/category=0" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="ecwid ecwid-SingleProduct-v2 ecwid-SingleProduct-v2-bordered ecwid-SingleProduct-v2-centered ecwid-Product ecwid-Product-94377288" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-single-product-id="94377288"><div itemprop="image"></div><div class="ecwid-title" itemprop="name" content="Donation"></div><div itemtype="http://schema.org/Offer" itemscope itemprop="offers"><div class="ecwid-productBrowser-price ecwid-price" itemprop="price" content="0" data-spw-price-location="button"><div itemprop="priceCurrency" content="USD"></div></div></div><div customprop="addtobag"></div></div><script type="text/javascript" src="https://app.ecwid.com/script.js?9927023&data_platform=singleproduct_v2" charset="utf-8"></script><script type="text/javascript">xProduct()</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --></a>

Sponsorship Levels

<a href="http://nepalgeorgia.org/store/#!/Platinum-Sponsor/p/93777598/category=0"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="ecwid ecwid-SingleProduct-v2 ecwid-SingleProduct-v2-bordered ecwid-Product ecwid-Product-93777598" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-single-product-id="93777598"><div itemprop="image"></div><div class="ecwid-title" itemprop="name" content="Platinum Sponsor"></div><div itemtype="http://schema.org/Offer" itemscope itemprop="offers"><div class="ecwid-productBrowser-price ecwid-price" itemprop="price" content="1000" data-spw-price-location="button"><div itemprop="priceCurrency" content="USD"></div></div></div><div customprop="addtobag"></div></div><script type="text/javascript" src="https://app.ecwid.com/script.js?9927023&data_platform=singleproduct_v2" charset="utf-8"></script><script type="text/javascript">xProduct()</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --></a>
<a href="http://nepalgeorgia.org/store/#!/Gold-Sponsor/p/93777618/category=0"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="ecwid ecwid-SingleProduct-v2 ecwid-SingleProduct-v2-bordered ecwid-Product ecwid-Product-93777618" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-single-product-id="93777618"><div itemprop="image"></div><div class="ecwid-title" itemprop="name" content="Gold Sponsor"></div><div itemtype="http://schema.org/Offer" itemscope itemprop="offers"><div class="ecwid-productBrowser-price ecwid-price" itemprop="price" content="500" data-spw-price-location="button"><div itemprop="priceCurrency" content="USD"></div></div></div><div customprop="addtobag"></div></div><script type="text/javascript" src="https://app.ecwid.com/script.js?9927023&data_platform=singleproduct_v2" charset="utf-8"></script><script type="text/javascript">xProduct()</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --></a>
<a href="http://nepalgeorgia.org/store/#!/Silver-Sponsor/p/93777622/category=0"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="ecwid ecwid-SingleProduct-v2 ecwid-SingleProduct-v2-bordered ecwid-Product ecwid-Product-93777622" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-single-product-id="93777622"><div itemprop="image"></div><div class="ecwid-title" itemprop="name" content="Silver Sponsor"></div><div itemtype="http://schema.org/Offer" itemscope itemprop="offers"><div class="ecwid-productBrowser-price ecwid-price" itemprop="price" content="100" data-spw-price-location="button"><div itemprop="priceCurrency" content="USD"></div></div></div><div customprop="addtobag"></div></div><script type="text/javascript" src="https://app.ecwid.com/script.js?9927023&data_platform=singleproduct_v2" charset="utf-8"></script><script type="text/javascript">xProduct()</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --></a>
<a href="http://nepalgeorgia.org/store/#!/Bronze-Sponsor/p/93777624/category=0"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="ecwid ecwid-SingleProduct-v2 ecwid-SingleProduct-v2-bordered ecwid-Product ecwid-Product-93777624" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-single-product-id="93777624"><div itemprop="image"></div><div class="ecwid-title" itemprop="name" content="Bronze Sponsor"></div><div itemtype="http://schema.org/Offer" itemscope itemprop="offers"><div class="ecwid-productBrowser-price ecwid-price" itemprop="price" content="50" data-spw-price-location="button"><div itemprop="priceCurrency" content="USD"></div></div></div><div customprop="addtobag"></div></div><script type="text/javascript" src="https://app.ecwid.com/script.js?9927023&data_platform=singleproduct_v2" charset="utf-8"></script><script type="text/javascript">xProduct()</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --></a>

Early Registered Runner / Walker

as of November 1, 2017 9:50 PM


Total Registered Walk/Run: 104                Total: $2,235


SN Order# First Name Last Name Category Date
1 628 Binod Thapa $25 10/11/2017
2 629 Rupa Pandey $25 10/11/2017
3 630 Girwan Pandey $25 10/11/2017
4 632 Sailesh Kasaju $25 10/14/2017
5 632 Prativa Kasaju $25 10/14/2017
6 632 Ishan Kasaju $25 10/14/2017
7 633 Anisha Pant $25 10/14/2017
8 637 Jagen K Chhetri $25 10/16/2017
9 638 Damu Dongol $25 10/17/2017
10 638 Sujata Dongol $25 10/17/2017
11 640 Anup Srivastav $25 10/17/2017
12 640 Binita Sangraula $25 10/17/2017
13 643 Srijana K Sharma $25 10/17/2017
14 643 Darshana Sharma $25 10/17/2017
15 643 Saurav Sharma $25 10/17/2017
16 643 Lekh Sharma $15 10/17/2017
17 645 Rusal Kharel $25 10/17/2017
18 648 Darwin Ghimire $15 10/17/2017
19 650 Kiran Dhakal $25 10/17/2017
20 651 Laura Moore $15 10/17/2017
21 652 Kumar KC $25 10/19/2017
22 652 Sabita Kunwar $25 10/19/2017
23 652 Aakriti KC $25 10/19/2017
24 653 Pranav Bhandari $25 10/20/2017
25 654 Pranaya Rana $25 10/20/2017
26 657 Manish Shrestha $25 10/22/2017
27 657 Rujula Shrestha $25 10/22/2017
28 659 Prahlad Pant $25 10/22/2017
29 660 Mainish Joshi $25 10/22/2017
30 660 Karishma Singh $25 10/22/2017
31 661 Prabhakar Dawadi $15 10/22/2017
32 661 Avaye Dawadi $15 10/22/2017
33 662 Saurav Bhandari $15 10/22/2017
34 665 Albin Gorkhali $15 10/23/2017
35 666 Hem Thapa $25 10/23/2017
36 668 Bed Nath Pageni $25 10/23/2017
37 669 Shankar Pokharel $25 10/23/2017
38 669 Shalin Pokharel $25 10/23/2017
39 670 Sangeeta Rao $25 10/23/2017
40 671 Birendra KC $25 10/23/2017
41 675 Poonam Kharel $25 10/24/2017
42 675 Angira Kharel $25 10/24/2017
43 675 Avi Kharel $25 10/24/2017
44 675 Neelav Kharel $25 10/24/2017
45 681 Keshav Sharma $25 10/24/2017
46 683 Dharma Dhakal $25 10/24/2017
47 684 Raju Thapa $25 10/24/2017
48 687 Jeet Budha-Magar $15 10/24/2017
49 689 Srijana Rana Karki $15 10/25/2017
50 689 Sanjeeb Rana $15 10/25/2017
51 689 Shreejan Rana $15 10/25/2017
52 690 Yogendra Shah $25 10/25/2017
53 692 Leena Daibagya $25 10/25/2017
54 693 Hem Raj Sapkota $25 10/25/2017
55 693 Sanjeeb Sapkota $25 10/25/2017
56 698 Krishna Devkota $25 10/25/2017
57 698 Seema Pokhrel $25 10/25/2017
58 700 Shreejana Hickman $15 10/26/2017
59 706 Paras Shrestha $25 10/26/2017
60 706 Ansana Shrestha $25 10/26/2017
61 708 Shailendra Bajracharya $25 10/26/2017
62 708 Sushma Shrestha $25 10/26/2017
63 709 Nirdesh Sharma $25 10/26/2017
64 710 Bimal Regmi $25 10/26/2017
65 712 Suva Ganga $25 10/26/2017
66 713 Kabita Regmee $25 10/26/2017
67 714 Bishwaman Angdembe $25 10/26/2016
68 715 Saunak Ranjitkar $25 10/27/2016
69 716 Prabin Shrestha $25 10/27/2016
70 716 Nanda Kishor Shrestha $25 10/27/2017
71 716 Bhim Kumari Shretha $25 10/27/2017
72 717 Mukesh Dhamala $25 10/27/2017
73 718 Ambika Sharma $25 10/27/2017
74 718 Ramjee Sharma $25 10/27/2015
75 720 Bibha Gelal $15 10/27/2017
76 722 Subha Pradhan $25 10/27/2017
77 723 Dipendra Thapa $25 10/27/2017
78 723 Evan Thapa $25 10/27/2017
79 724 Lucie Gourdikian $25 10/27/2017
80 725 Bhabindra Basnet $25 10/27/2017
81 726 Rebecca Peterson $15 10/27/2017
82 727 Bachan KC $25 10/27/2017
83 728 Kapil Wagle $25 10/27/2017
84 729 Raja Ghale $25 10/27/2017
85 730 Grishma Shrestha $25 10/27/2017
86 731 Raimati Thapa $15 10/27/2017
87 731 Sanddep Thapa $15 10/27/2017
88 732 Sushma Barakoti $15 10/27/2017
89 732 Amaya Baral $15 10/27/2017
90 733 Parash Kunwar $25 10/28/2017
91 734 Namita Ghimire $25 10/28/2017
92 734 Chet Ghimire $15 10/28/2017
93 737 Prakash Malla $25 10/28/2017
94 737 Anju Malla $25 10/28/2017
95 743 Dilip Dahal $25 10/28/2017
96 745 Laxmi Oli $15 10/28/2017
97 745 Badri Oli $15 10/28/2017
98 749 Sachin Pahari $25 10/28/2017
99 750 Sundar Shrestha $25 10/28/2017
100 750 Sanjeena Shrestha $25 10/28/2017
101 751 Dhananjay Mudbhary $25 10/28/2017
102 751 Nisha Mudbhary $25 10/28/2017
103 751 Amulya Mudbhary $25 10/28/2017
104 752 Binod Parajuli $25 10/28/2017

Thank you! Sponsors: 36            Total: $7,250


SN Order# First Name Last Name Category Sponsor Company Date
1 634 Anup Rimal $50 Himalaya Ventura 10/14/2017
2 635 P K $100 Yeti Dog Chew 10/15/2017
3 636 Rabins Khatri $50 None 10/16/2017
4 Check Samir Upadhaya $500 Spiralogics Inc. 10/17/2017
5 649 Prakriti Thapa $100 Focus Accounting & CPA 10/17/2017
6 Cash Arun Kharel $100 none 10/19/2017
7 Cash Raju Kharel $100 none 10/19/2017
8 Check Girwan & Rupa Pandey $500 none 10/19/2017
9 Check Nripesh Aryal $50 none 10/19/2017
9 653 Pranav Bhandari $50 none 10/20/2017
10 655 Ram Parajuli $100 Tj Sanwiches 10/21/2017
11 656 Prahlad Pant $100 none 10/22/2017
12 check Bruce Keenan $500 Himalayan Children Charities 10/23/2017
13 cash Ajit Adhikari $50 none 10/23/2017
14 cash Rehal Kharel $50 none 10/23/2017
15 667 CK Parajuli $100 none 10/23/2017
16 672 Rajan Devkota $50 Yaks And Dogs 10/24/2017
17 673 Nelson Tyrone $100 Tyrone Law Firm 10/24/2017
18 677 Madhav Dhakal $50 none 10/24/2017
19 682 Bikash Chhetri $100 Assurance Insurance & Real state 10/24/2017
20 Check Kumar KC $200 Kamana Investment Inc. 10/24/2017
21 688 Sajeev Baral $100 Bitwise Apps & Analytics 10/25/2017
22 691 Avi Malla $100 Audio Monkey 10/25/2017
23 696 Kabita Regmee $1,000 none 10/25/2017
24 699 Salam Singh Lama $500 Yak the Kathmandu Kitchen 10/25/2017
25 Check Dr. Ashis & Manisha Dhungel $250 none 10/25/2017
26 Cash Bishnu & Mina Dongol $50 none 10/26/2017
27 Cash Raju Thapa $200 Everest Amusement 10/26/2017
28 Check none none $100 Sitar Indian Cuisine 10/26/2017
29 Cash Saroj & Rakshya Nepal $50 none 10/26/2017
30 703 Priya Budhathoki $50 none 10/26/2017
31 706 Paras Shrestha $100 Everest Dental 10/26/2017
32 Check Damu & Sujata Dongol $50 none 10/26/2017
33 Check Binod & Kalpana Thapa $50 none 10/26/2017
34 Check Anonymous Anonymous $1,000 Help Nepal Grow 10/27/2017
35 747 Arjun Khapangi $50 none 10/28/2007
36 754 Sriniwas & Sunita Archarya $100 none 10/29/2017

Kind-hearted Donors: 14           Total: $901


SN Order# First Name Last Name Donation Date
1 676 Jade Maya Presley $50 10/24/2017
2 685 Kumar Thapa $50 10/24/2017
3 691 Rukmanee Kasaju $100 10/25/2017
4 694 Manish Shrestha $50 10/25/2017
5 695 Surya Lamsal $100 10/25/2017
6 702 Dinesh Khatiwada $50 10/26/2017
7 704 Manish Shakya $50 10/26/2017
8 check Johnny Adhikari $51 10/27/2017
9 check Sitaram Tiwari $51 10/27/2017
10 736 Sanjeeb Rana $50 10/28/2017
11 743 Dilip Dahal $100 10/28/2017
12 748 Anonymous Anonymous $50 10/28/2017
13 cash Pranaya Lama $101 10/29/2017
14 753 Nisha Pandey $50 10/29/2017

2017 ATL4Nepal Walk/Run Event Coordinators
NAG Executive Vice President Mr. Kumar KC (347-531-6431 or [email protected])
NAG Vice President Mr. Binod Thapa (404-285-4755 or [email protected])
Archana Shrestha ([email protected])
Damu Dongol ([email protected])
Girwan Pandey ([email protected])
Sailesh Kasauju ([email protected])
Sakina Shrestha ([email protected])
Srijana Khatiwada ([email protected])
Shreejana Hickman, MC

error: Content is protected !!